Zasady przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności użytkowników www.animalo.pl

W świetle obowiązujących norm prawnych z zakresu ochrony danych osobowych administratorem Państwa danych jako klientów jest Spółka Animalo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 44, 81-061 Gdynia, posiadająca NIP nr 5862351332, REGON: 385003945, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817081. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”).

 1. Cel i podstawa wykorzystania danych osobowych naszych Klientów zgodnie z art.6 RODO:
  We wskazanych wyżej celach będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy określać, która ofertą mogą być Państwo najbardziej zainteresowani.
 2. Dane podlegające udostępnieniu administratorowi:
  Dane podlegające udostępnieniu administratorowi: Do realizacji umowy wymagamy podania przez Państwa danych wymaganych w formularzu zamówienia w sklepie internetowym Animalo.pl (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zrealizujemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na realizację umowy, ale jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy np. mogli zadzwonić pod nr kontaktowy.
 3. Podmioty którym Administrator może przekazać dane osobowe:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
   • Obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
   • Podwykonawcom wspierającym nas np. przy wykonywaniu usług telekomunikacyjnych
   • Podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą siec teleinformatyczną
   • Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.
   • Agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
  2. Innym administratorom danych osobowych tj.:
   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą,
   • podmiotom nabywającym wierzytelność w przypadku braku zapłaty przez Państwa
   • podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorem danych.
 4. Dane osobowe pochodzące z innych źródeł
  1. Przy zawieraniu, przedłużaniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas jej trwania będziemy wykorzystywać informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców CEIGD, KRS oraz z bazy GUS na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
  2. W trakcie trwania umowy możemy uzyskiwać dane z rejestrów publicznych oraz podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celach np. marketingowych.
  3. Jeżeli zapłacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub innych instytucji płatniczych, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta i w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia poprawności zapłaty, ewentualnego zwrotu, w celu ustalenia dochodzenia i obrony roszczeń (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 5. Uprawnienia przysługujące Klientowi w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. sprostowanie danych osobowych,
  2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
  3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nie usuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku),
  4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
  5. przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO

  Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, składając wniosek pisemny pod adresem: Animalo sp. z o.o., ul. Hutnicza 44, 81-061 Gdynia lub na adres email: kontakt@animalo.pl

  Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

  Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje w których mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień zostały szczegółowo ukonstytuowane w normach prawnych w przedmiotowym zakresie.

 6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu.
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w niniejszej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania Państwa danych w tym celu. W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy:
  1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wobec prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
  2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie.
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwiać np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).
 8. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych w niewłaściwy sposób
  Mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Kontakt i informacje.
  Nasze dane kontaktowe:
  Animalo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 44, 81-061 Gdynia,
  NIP nr 5862351332, REGON: 385003945,
  Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817081.
  e-mail: kontakt@animalo.pl
 10. Informacje pozostałe:
  10.1. Sposób ochrony danych osobowych

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy , którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
 2. System IT sklepu animalo.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

10.2. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w , dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie Cashback.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać swoje dane.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania do i komunikacji związanej z korzystaniem z ;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez Animalo.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

B. Złożenie zamówienia

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :
  • ”DHL Parcel Polska Sp. z o.o.”, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa., NIP: 9512417713, REGON: 365170883,
  • „DPD Polska Sp. z o.o.”, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP: 5260204110, REGON: 012026421,
  • „InPost S.A.”, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, NIP: 6793087624, REGON: 122726260
  • „Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, NIP: 5250007313, REGON: 010684960
 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:
  PayPro SA
  60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
  NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
 3. adres e-mail przekazywany jest:
  PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779 236 98 87, REGON 301345068

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Animalo. Firma Animalo współpracuje z następującymi operatorami płatności:

PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779 236 98 87, REGON 301345068

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na platformę zakupową animalo.pl

D. animalo.pl (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z . Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

E. animalo.pl (cookies)

Animalo.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia rozpoznania Ciebie i dostosowania do Twoich potrzeb.

Animalo.pl wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania;
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka;
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania;
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania animalo.pl.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z animalo.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

F. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez sklep.zookarina.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

10.3. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów sklepu animalo.pl

Bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w linki do innych stron internetowych. nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

10.4. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

10.5. Zmiana polityki bezpieczeństwa platformy zakupowej animalo.pl

zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu zookarina.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

10.6. Kontakt

Sklep animalo.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 789 191 257 lub e-mail tomasz.marszalkowski@animalo.pl

Zapisz się do newslettera!

Miej oko na nasze nowości, promocje i porady specjalistów. Dołącz do nas i odbierz darmowego e-booka!

Dziękujemy za zapisanie się do newslettera!

International

 • Polska
 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Czechy
 • Dania
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwajcaria
 • Szwecja
 • UK
 • Węgry
 • Włochy