Regulamin sklepu internetowego – Animalo sp. z o.o.

§ 1
Definicje
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis internetowy dostępny pod adresem www.animalo.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 5. Sprzedawca – Animalo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 44, 81-061 Gdynia, posiadajcy NIP nr 5862351332, REGON: 385003945, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817081.
 6. Oferent sklepu – Animalo Sp. z o.o., Gdynia 81-061, ul. Hutnicza 44, tel. +48 786 687 687, email: kontakt@animalo.pl, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, rodzaj dostawy, miejsce wydania rzeczy, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
§ 2
Przebieg procesu zamówienia
 1. Przebieg procesu zamówienia – Animalo oferuje swoim Klientom szeroką gamę produktów dla zwierząt. Klient, klikając na produkt, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości lub smaku. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na przycisk „Dodaj do koszyka”.
  1. Klikając na przycisk „Twój koszyk”, wyświetlany w prawym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
  2. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk „Przejdź do płatności”. Zarejestrowani Klienci mogą skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku.
  3. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Kupuje i płacę”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona. W przypadku metody płatności „Przelewy24” klient jest przekierowany na stronę do płatności.
 2. Umowa kupna – sprzedaży – jest umową cywilnoprawną uregulowaną w przepisach art. 535-555 Kodeksu cywilnego. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy (art. 535 Kodeksu cywilnego). Oferta sklepu internetowego Animalo.pl skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 3. Zawarcie umowy kupna – przedstawienie asortymentu w sklepie Animalo służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk „Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z Animalo następuje w momencie, gdy Animalo przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).
§ 3
Ceny i koszty przesyłki
 1. Ceny – wszystkie ceny zawierają podatek VAT i pozostałe elementy składowe, dodatkowo doliczone mogą zostać koszty przesyłki. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 2. Koszty przesyłki – koszty przesyłki które ponosi Klient są każdorazowo określone przez Sprzedawcę w opisie danego produktu lub podczas składania zamówienia.
 3. Maksymalna waga przesyłki – wynosi 31 kg. Zamówienia o wadze powyżej 31 kg będą wysyłane w 2 lub więcej paczkach (w zależności od wagi). W przypadku takich zamówień możliwe jest naliczenie opłaty manipulacyjnej na pokrycie dodatkowych kosztów w wysokości 9 zł za dodatkową paczkę. Ostateczny koszt dostawy można zobaczyć w podglądzie zamówienia po zalogowaniu lub podaniu adresu dostawy.
§ 4
Czas dostawy zamówienia, realizacja procesu dostawy, zgłaszanie uszkodzeń przesyłki
 1. Czas dostawy – jeśli w ofercie nie oznaczono inaczej, maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni – z wyłączeniem przypadków, gdy w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia Sprzedawca oznaczył inny – krótszy termin. Termin dostawy liczony jest od dnia następującego po dniu zawarcia przez Klienta umowy kupna-sprzedaży z Animalo.pl z wyjątkiem zakupu dokonywanego wraz z opcją płatności przelewem. W przypadku płatności przelewem za zakupiony towar, termin dostawy rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym Klient dokonał polecenia przelewu środków na rzecz Animalo z tytułu zakupu.
  1. Czas dostawy może różnić się w zależności od dnia tygodnia, w którym złożono zamówienie. Maksymalny czas dostawy wynosi 14 dni. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy.
  2. Dostawa odbywa się w godzinach 08:00-16:00, jednak dokładny czas może być uzależniony od trasy kuriera.
  3. W przypadku, gdy nie wszystkie produkty dostępne są w magazynie, Animalo zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient akceptuje takie rozwiązanie.
  4. W przypadku, gdy Animalo nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, np. nie może ich już otrzymać od dostawcy, Animalo może wypowiedzieć umowę. Wówczas Sprzedawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować produkt substytucyjny. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy
  5. Uszkodzenie towaru – jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Serwisem Klienta Animalo. Animalo posiada wówczas możliwość reklamacji towaru u podmiotu świadczącego serwis lub ubezpieczyciela. Jeśli Klient nie poinformuje o szkodzie powstałej w czasie transportu, nie ma to żadnego wpływu na ustawowe warunki gwarancji.
  6. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Animalo przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej umowy kupna z Animalo. Klientowi nie przysługuje w tej kwesji prawo wyboru lub odwołania. Więcej informacji w powyższym zakresie znajduje się w klauzuli informacyjnej RODO.
  § 5
  Zastrzeżenie prawa własności przez sprzedawcę
  1. Zastrzeżenie własności – towar pozostaje własnością Animalo, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu Animalo.
  § 6
  Odstąpienie od umowy
  1. Prawo do odstąpienia od umowy – Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje:
   1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt.
   2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę Animalo telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Animalo sp. z o.o., Gdynia 81-061, ul. Hutnicza 44, tel. +48 786 687 687 kontakt@animalo.pl)
   3. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie Animalo w ciągu 14 dni.
  2. Konsekwencje odstąpienia od umowy – Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów odesłania towaru. Zwrot kwoty następuje w ten sam sposób, w jaki została zrealizowana pierwotna transakcja, chyba że wyraźnie ustalono z Klientem inne warunki zwrotu poniesionych kosztów. Animalo zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru albo potwierdzenia wysłania towaru przez klienta, w zależności od tego, które zdarzenie ma miejsce wcześniej. Towar należy odesłać w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na następujący adres:
   Animalo sp. z o.o.
   84-230 Rumia, ul. Działkowców 15
   tel. +48 798 635 511
  3. Skuteczność dokonania zwrotu towaru – zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni (wystarczy poinformowanie sprzedawcy oraz nadanie przesyłki przed upływem wskazanego terminu). Koszty związane z odesłaniem towaru leżą po stronie kupującego. Klient ponosi koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia zakresu standardowego sprawdzenia właściwości lub sposobu użytkowania produktu.
  4. Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy – prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:
   1. które nie są prefabrykowane, zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
   2. które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
   3. które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.
  § 7
  Gwarancja, reklamacje i odpowiedzialność sprzedawcy
  1. Gwarancja – jeśli na dany produkt Sprzedawca oferuje gwarancję, wówczas zastosowanie mając przepisy określające szczegółowe warunki przysługującej klientowi gwarancji obejmującej zakupione produkty określają normy ustanowione w Dziale III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
  2. Pouczenie ograniczające odpowiedzialność sprzedawcy – karmy weterynaryjne powinny być stosowane jedynie na polecenie i pod obserwacją lekarza weterynarii. Podczas stosowania produktów weterynaryjnych wizyty u weterynarza w celach kontrolnych powinny odbywać się regularnie co 6 miesięcy lub też bezzwłocznie w razie pogorszenia stanu zdrowia zwierzęcia. Sklep Animalo nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego stosowania produktów weterynaryjnych lub stosowania ich bez widocznej potrzeby.
  3. Reklamacja – sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady dostarczonego towaru na podstawie art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
   1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że dostarczona rzecz ma wady, Klient może:
    • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub
    • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
   2. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
   4. Wraz z towarem w stosunku do którego Klient chce złożyć reklamację powinien on wskazać Sprzedawcy:
    • dane pozwalające zidentyfikować transakcję, tudzież dane osobowe (imię, nazwisko, data transakcji itp.)
    • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
    • dane umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji (adres do korespondencji, adres e-mail).
   5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia i dalszym postępowaniu.
   6. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konatakt@animalo.pl lub też pisemnie na adres do korespondencji: Animalo Sp z o.o. ul. Działkowców 15, 84-230 Rumia. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
   7. Pozostałe kwesje nieregulowane niniejszym regulaminem, rozstrzygane będą na podstawie norm ustanowionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
   § 8
   Metody płatności, faktury
   1. Metody płatności – dostępne w sklepie to: przelew natychmiastowy Przelew24, płatność przy odbiorze, karta kredytowa, opłata na rachunek, lub przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, Animalo zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.
    1. Przelew natychmiastowy Przelew24 – szybka, bezpieczna i wygodna metoda płatności. Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę internetową swojego banku. Możesz również skorzystać z płatności za pośrednictwem systemu BLIK. Po dokonaniu transakcji automatycznie powrócisz na stronę Animalo.
    2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym – zdrowie naszych klientów, partnerów i usługodawców jest dla nas najważniejsze. Dlatego, aby zmniejszyć ryzyko infekcji i rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), prosimy o korzystanie z opcji płatności gotówką przy dostawie jedynie wtedy, gdy nie mogą Państwo użyć innej metody płatności. Bezgotówkowe metody płatności będą obsługiwane priorytetowo.
    3. Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata) – prosimy przelać należną kwotę w ciągu 5 dni od złożenia zamówienia. Poniżej znajdują się dane niezbędne do dokonania płatności.
     Dane do przelewu na polskie konto bankowe:
     Animalo Sp. z o.o.
     ul Hutnicza 44
     81-061 Gdynia
     NIP 5862351332
     tel 786 687 687
     Nr konta – PKO B.P. S.A.
     02 1020 1853 0000 9402 0379 9897
   2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    PayPro SA
    60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
    NIP 779 236 98 87, REGON 301345068
   3. Faktury – Animalo ma prawo wystawiać klientowi faktury drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne zostaną przesłane do klienta e-mailem w formacie PDF. Zafakturowany podatek od sprzedaży nie uprawnia klienta do odliczenia podatku naliczonego.
   § 9
   Program Cashback
   1. Program Cashback – z chwilą rejestracji i utworzenia konta „Moje konto“ oraz wraz z pierwszym zamówieniem Klient automatycznie otrzymuje prawo do bezpłatnego udziału w Programie cashback. Więcej informacji w zakresie zasad korzystania z programu cashback znajduje się na stronie internetowej www.animalo.pl
    1. podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) Animalo wykorzystuje w celu informowania Klienta o wysokości kwoty zwróconej na konto- tzw. Cashback. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania jego adresu poczty elektronicznej (adres e-mail), nie ponosząc z tego tytułu żadnych innych kosztów, oprócz kosztów połączenia/wysyłki według taryf podstawowych.
   § 10
   Ochrona danych osobowych
   1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego w związku z dokonywanymi zakupami jest Sprzedawca – Animalo sp. z o.o. Animalo sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 44, 81-061 Gdynia, posiadajcą NIP nr 5862351332, REGON: 385003945, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000817081.
   2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO
   3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji złożonego zamówienia i zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i b) RODO.
   4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Sprzedawcę podmiotom partnerskim w celach reklamacji.
   5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wszelkich roszczeń klienta związanych z nabytym Towarem, w tym do rozpatrzenia roszczeń z tytułu rękojmi.
   6. Klient ma prawo żądania od Sprzedawcy dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
   7. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   8. Klient ma prawo do sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe (art.16 RODO)
   9. Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych w przypadkach o których mowa w art. 17 RODO.
   10. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO)
   11. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
   12. Administrator ma obowiązek powiadomienia Klienta o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania (art. 19).
   13. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania przez Nabywcę, że przetwarzanie danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO.
   14. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkować będzie brakiem zawarcia umowy sprzedaży zgodnie ze złożonym zamówieniem.
   § 11
   Postanowienia końcowe
   1. Rozstrzyganie sporów – oficjalna plasorma internetowa Komisji Europejskiej dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (ODR) jest dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/ consumers/odr. Niektórzy sprzedawcy są prawnie zobowiązani do rozstrzygania sporów za pośrednictwem plasormy ODR, lecz Spółka Animalo nie jest zobligowana, jak również nie wyraża woli uczestnictwa w internetowym rozstrzyganiu sporów. W związku z tym w przypadku konieczności rozstrzygnięcia sporu wynikającego z tytułu zawarcia umowy kupna za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego, organem właściwym w powyższych sprawach jest właściwy miejscowo Sąd Powszechny.
   2. Regulacja końcowa – w razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, pozostała część regulacji prawnych pozostaje w mocy. Niniejszy podmiot prowadzący sklep internetowy Animalo sp. z o.o. działa zgodnie z polskim prawem z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Powyższa klauzula prawna obowiązuje wyłącznie wtedy, jeśli udzielana konsumentowi ochrona nie jest wykluczona przez przepisy prawne kraju, w którym znajdował się konsument w momencie składania zamówienia.
   3. Zmiany regulaminu – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu
   4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
Zapisz się do newslettera!

Miej oko na nasze nowości, promocje i porady specjalistów. Dołącz do nas i odbierz darmowego e-booka!

Zapisałeś się do newslettera!